Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος: 1MB.
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .pdf, .txt, .csv, .xls, .xlsx, .doc, .docx.